Käynnissä olevat hankkeet

3AMK-hanke SUN

SUN-hanke sisältää toimia, jotka kohdennetaan pandemiakriisin aikana pahasti kärsineille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille maakunnan alueella. SUN-hankkeessa 3AMK laatii yrityksille yksilöllisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, ja yrityksen työntekijöille tarjotaan koulutusta 3AMK-ammattikorkeakouluissa.

ASSET- Audience Segmentation System in European Theatres

Hankkeessa rakennetaan teatterin, nykysirkuksen ja nykytanssin kentälle uutta yleisötutkimuksen osaamista. Lopputuloksena on työkalupakki, joka auttaa taidealan organisaatioita tutustumaan paremmin yleisöönsä.

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta.

StageRight

StageRight-hankkeessa haetaan muutosta siihen, että työelämässä ilman tutkintoa olevien teknisen alan työntekijöiden olisi helpompi päivittää osaamistaan vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita tai hankkia itselleen tutkinto.

SIMHE-jatkokehitys


SIMHE-jatkokehitys -hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen työllistymistä tukeva uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli. Mallin osia avataan soveltuvin osin myös muille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajaryhmille.

SIMHE App II -hanke

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa jo kehitettyä SIMHEapp-sovellusta siten, että tuloksena syntyy työllistymistä tukeva maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digitaalinen palvelu.

FilmTerm project

The goal of the FilmTerm 2020 conference is to introduce the results of the FilmTerm project; to present a multilingual film terminology database and exhibit its functions both in the scope of film schools and industry; to create a common vision for film terminology research; and urge filmmakers and researchers worldwide to get involved in the development of a comprehensive multilingual database.

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla.

Hack the Script - ratkaisuja AV-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiskehitetty media-alan työnhaun ratkaisu, joka pilotoidaan ja juurrutetaan työnantajien ja työnhakijoiden käyttöön.

Re:act – Nuorten verkostot työelämään

Hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä, työllistymistä ja oppimista luovilla aloilla. Hanke pyrkii parantamaan etenkin heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten miesten työllisyystilannetta ja auttamaan luovaa alaa pysymään elinvoimaisena.

INNO-TEC-LAB Development of opportunities in the field of design for technical careers through innovation-laboratories

project aims to create and validate an interdisciplinary model to support innovation in the field of design in technical careers through a network of innovation laboratories that will be connected to each other and will serve to improve learning tools, knowledge exchange, training of learners and researchers.

3AMK Entrepreneurship Society Alliance

Through the collaboration of three entrepreneurship societies LaureaES, Xes Helsinki and MetES in major universities of applied sciences, we want to strengthen the entrepreneurial atmosphere and create a community of able future entrepreneurs in Helsinki and the larger urban area.

Päättyneet hankkeet

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

OK:n rahoittama hanke uudistaa koulutusta ottamalla huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää korkeakouluja ja työelämää toisiinsa. Lisäksi hanke lisää innovaatiokyvykkäitä sekä yrittäjämyönteisiä ja -taitoisia osaajia.

Design It

Erasmus + funded project aims at encouraging innovation, creativity among Higher Education students supporting them in bringing ideas into action. Our solution is providing Higher Education educators with methods and gamified tools for design thinking.

Osaamisen pelimerkit

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

Finnish Design Academy – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

OKM:n rahoittamassa hankkeessa kehitetään uudenlainen FDA-yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä.

CREATHON* - When Tech meets Culture

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

illuminatED - Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning

A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices.

Spotlighters-project

Spotlighters is a project that aims to inform educators and students of the potential long-terms effects of stress and provides them with the competences to reduce these potential complications from arising.

Virtual Writers Room

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään käsikirjoitusryhmissä.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa testataan ja hyödynnetään ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyvää koulutussopimusta ja kehitetään siihen olennaisesti liittyvää työpaikkaohjaamista.

SIMHE-polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Ota yhteyttä

Mona Roman

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929

Leena Unkari-Virtanen

Lehtori, Musiikin tiimi, yhteyshenkilö (Tulevaisuuden työ ja osaaminen)
Leena Unkari-Virtanen
Leena.Unkari-Virtanen [at] metropolia.fi
+358 40 334 5992