Ajankohtaista

Kevään perehdytykset kokosivat yhteen laajan joukon ohjaajia

valkovuokkoja

FUTU -hankkeen tulevaisuussuuntautuneeseen ohjaukseen keskittyneet Motiivi perehdytyspajat kokosivat kevään aikana hyvin monia nuorten kanssa työskenteleviä ohjaajia. Koulutuksiin osallistui ohjaajia pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Turusta ja Tampereelta. Koulutuksia järjestettiin keväällä yhteensä 12 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 78 osallistujaa. Osallistuneet edustivat lähes 15 eri organisaatiota. Teemoina koulutuksissa olivat mm; Tulevaisuussuuntautunut ohjaus, Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät I-III,  Työpaja I - Työ- ja toimintakyky I-III, Digiohjaamisen menetelmät, NäytönPaikka – Nuoren digitaalinen oman elämän kansio ja Luottamuksen rakentuminen ohjauksessa. Lisäksi toukokuussa järjestettiin ristiinpölytyspaja, aiheena: " Nuoret, salaliittoteoriat ja radikalisaation idut -kuinka otan puheeksi?"

Perehdytyspajat jatkuvat syksyllä 2021.
Tervetuloa mukaan!

Hanketyötä oppimassa FUTUssa

Kun etsin syksyllä 2020 sopivaa harjoittelupaikkaa sosionomin kolmanteen harjoitteluun, toiveissani oli päästä näkemään ja elämään hanketyön vaiheita. Tavoitteenani oli kerryttää ohjauskokemusta, saada kokonaiskuva hanketyön vaiheista, kokeilla sitä sopiiko projektiluontoinen työskentely minulle. Toiveenani oli myös päästä kehittämään sosiaalialaa. Harjoittelujakso Creating Positive Future -  FUTU -hankkeessa* tarjosi kaikkea edellä mainittua.
Harjoittelujaksoni alkoi sopivasti FUTU-hankkeen perehdytyskoulutusten ollessa käynnissä ja pääsin osallistumaan menetelmäkoulutuksiin. Koulutuksissa hankkeen tavoittamat ohjaajat yhteistyöorganisaatioista pääsivät itse kokeilemaan tulevaisuusohjauksen menetelmiä käytännössä.

Harjoittelijana FUTU - hankkeessa pääsin tutustumaan Valo-valmennusyhdistyksen toimintaan Myllypuron Nuorisotakuutalolla. Nuorisotakuutalolla pääsin seuraamaan ja ohjaamaan tulevaisuuspajaa. Pajalla pääsin käytännössä kokeilemaan Motiivi-harjoitekuvauksen ohjausmenetelmiä ja kerryttämään omaa ohjauskokemustani. Motiivin harjoitekuvauksesta bongatut Unelmien minä- sekä Mieltymysmittari harjoitteet koin erityisen toimiviksi toiminnallisiksi menetelmiksi ja -välineiksi keskustelun herättämiseen.

Mieltymyysmittari piirrettynä paperille
 kuva: Mieltymysmittari

Valitettavasti vallitsevan pandemiatilanteen vaikutukset näkyivät selkeästi myös sosiaalialan yhdistysten toiminnassa ja hanketyössä. Kaikenlaisten olohuoneiden ja matalan kynnyksen palveluiden toimintaa on jouduttiin rajoittamaan loppuvuodesta 2020 lähtien. Heikoimmassa asemassa elävien osallisuutta tukevien hankkeiden toteuttaminen on tällä hetkellä erityisen haastavaa. Toisaalta tilanne on myös innoittanut löytämään uusia, digitaalisia ratkaisuja ja esimerkiksi Nuorisotakuutalon toimintaa on pystytty monessa muodossa siirtämään internettiin. Osallistujien houkutteleminen etäkoulutuksiin on myös ollut haasteellista, sillä nuorisotyötä tekevien organisaatioiden resurssit käytetään oman perustoiminnan sopeuttamiseen.

Kirjoittaja ja kuva:
Veera Kaija (sosionomiopiskelija)

*Creating Positive Future FUTU-hanke on jatkoa Metropolian Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeelle, jossa kehitettiin pajatoimintaan sopivia menetelmiä tulevaisuusohjaukseen. FUTU-hankkeessa levitetään ja juurrutetaan Motiivi-ohjausmenetelmiä kentälle. FUTU-hankkeen kohderyhmää ovat 16-29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja yhteistyökumppaneina toimii esimerkiksi Valo-valmennusyhdistys ja Espoon kaupunki, joiden tekemän nuorisotyön yhteydessä FUTU-hanketta toteutetaan.

 


Creating positive Future FUTU -hanke käynnistyi

Kickoff -tilaisuuden osallistujat kuuntelevat esitystä luokkahuoneessa

FUTU-hanke on käynnistynyt. Se on startannut erilaisilla tilaisuuksilla ja Motiivi -mallin perehdytyskoulutuksilla. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja juurruttaa Motiivi -hankkeessa tuotettuja ohjausmalleja. Ohjausmallit ovat arkilähtöisiä ja nuorten työ- ja toimintakykyä edistäviä tulevaisuussuuntautuneita ohjaus- ja toimintamalleja. Hankkeen tärkeänä painopisteenä on myös rakentaa sosiaalisesti kestävämpää ja monikulttuurisempaa yhteiskuntaa, erityisesti maahanmuuttajatyttöjen, mutta myös palveluihin huonosti kiinnittyvien nuorten (miesten) osalta.

Käytännössä kehittämistyö lähti liikkeelle siitä, että elokuun lopussa järjestettiin hankeen ensimmäinen Kick off -tilaisuus, jossa hankkeen toteuttajat, yhteistyökumppanit tapasivat kasvotusten ja etänä. Kick off toimi hyvänä avauksena uudelle yhteistyölle. Toinen Kick off järjestettiin syyskuun puolessa välissä etätoteutuksena. Silloin syvennyttiin tarkemmin hankeen tavoitteisiin käytännössä ja työpakettien toimintaan. Myös tulevaisuussuuntautunutta ohjausta ja sen merkitystä FUTU -hankkeessa ilmiönä hieman hahmoteltiin.

Koska FUTU -hanke pohjautuu vahvasti Motiivi hankkeeseen ja siellä kehitettyihin menetelmiin, on siten myös malleihin liittyvät menetelmäperehdytyksetkin aloitettu. Verkkoperehdytyksissä syvennytään MOTIIVI-menetelmiin nuorten (ja aikuisten) tulevaisuusohjauksessa. Perehdytyksiä on ollut jo kaksi tänä syksynä. Syksyn osalta viimeinen perehdytys on torstaina 29.10. klo 13-15.30. Vielä ehdit mukaan! Keväällä perehdytykset jatkuvat, jolloin niihin on myös mahdollista osallistua. Kevään ajankohdista tiedotetaan Futu-hankeen verkkosivuilla myöhemmin.

Tapahtumat

FUTU -hankkeen perehdytykset jatkuvat syksyllä 2021!
Aikataulu julkaistaan kesäkuussa.

Tervetuloa FUTU -hankkeen perehdytyspajoihin.

Perehdytyksissä tutustutaan mm.

  • MOTIIVI – Nuorten tulevaisuusohjauksen uudet menetelmät –hankkeessa kehitettyihin toiminnallisiin menetelmiin
  • muihin ajankohtaisiin nuorten ohjauksen työtapoihin
  • jaetaan kokemuksia ja tukea työhön eri tahoilla toimivien ohjaajien kesken
  • kerätään arviointitietoa ohjaajien kokemuksista nuorten ohjaamiseksi tulevaisuussuuntautuneesti.

Kenelle

Pajat on tarkoitettu nuorten parissa työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneet tulevaisuussuuntautuneesta ohjauksesta ja sen menetelmistä.

Missä

Perehdytyspajat toteutetaan verkossa (Teams/Zoom).
Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislinkin perehdytyspajaan löydät aina ko. koulutusajankohdan jälkeen. Ilmoittauduthan viimeistään kolme arkipäivää ennen koulutusta.

Hinta

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Ajankohdat

Aikataulu julkaistaan myöhemmin

 

 

 

 


 

Pidetyt koulutukset:

Creating Positive Future FUTU
to 14.1.2021 klo 14.30-16.00

sisältö: Johdanto perehdytyksen tavoitteisiin, Nuorten tulevaisuusohjauksen perusperiaatteet, vertaissparrausryhmien käynnistäminen
kouluttajat: Jouni Piekkari (Eija Raatikainen)

Tulevaisuussuuntautunut ohjaus
ke 3.2.2021 klo 10.00-11.30

sisältö: Voimavarakeskeisyys ja skenaarioajattelu nuorten ohjauksessa. Peruskysymykset: Kuka minä olen? Mitä minä osaan? Mihin minä pystyn. Mitä tulevaisuusohjaus merkitsee omassa työssä?
kouluttaja: Eija Raatikainen

Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät I
to 11.2.2021 klo 14.00-16.00

sisältö: Toiminnallisia menetelmiä vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja edistymisen esteiden tunnistamiseen.
kouluttaja: Jouni Piekkari

Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät II
to 18.2.2021 klo 14.00-16.00

sisältö: Nuoren tulevaisuuden skenaariot, vahvistamisen keinot, vertaisryhmän tuki. Digitaalisia ohjausmenetelmiä.
kouluttaja: Jouni Piekkari

Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät III
to 4.3.2021 klo 14.00-16.00

sisältö: Nuorten omien teemojen tunnistaminen, Aikuistuvan nuoren roolit ja tulevaisuuskuvat. Digitaalisia sovelluksia ohjaamiseen
kouluttaja: Jouni Piekkari

Työpaja I - Työ- ja toimintakyky
ti 16.3.2021 klo 13.00-15.30

sisältö: määritelmien pohdinta. Mitä työkyky tarkoittaa? Entä toimintakyky? Ovatko sama asia vai millä tavoin eroavat toisistaan? Miten ymmärrän ja hyödynnän näitä omassa työssäni?
Kouluttaja: Jennie Nyman

Työpaja II - Työ- ja toimintakyky
ti 30.3.2021 klo 13.00-15.30

sisältö: reflektointi vs. arviointi. Mitkä ovat reflektoinnin ja arvioinnin yhtäläisyyden erot? Arvioidaanko meillä työ- ja toimintakykyä? Miksi -miksi ei?
Kouluttaja Jennie Nyman

Digiohjaamisen menetelmiä
to 1.4.2021 klo 14.30-16.00

sisältö: Sovellukset ohjauksen tukena, Seppo-pelialustan hyödyntäminen liikunnallisuuden, ryhmäytymisen ja innostuksen herättäjänä teemojen tutkimisessa. Verkko-ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet.
kouluttaja: Jouni Piekkari

NäytönPaikka – Nuoren digitaalinen oman elämän kansio
to 8.4.2021 klo 14.30-16.00

kouluttaja: Miikkael Ringman/ Suomen Setlementtiliitto
 

Luottamuksen rakentuminen ohjauksessa
Ti 13.4.2021 klo 10.00-11.30

kouluttaja: Eija Raatikainen
 

Työpaja III - Työ- ja toimintakyky
ti 20.4.2021 klo 13.00-15.30


sisältö: toiveita/ mikä askarruttaa?
Kouluttaja Jennie Nyman

Nuoret, salaliittoteoriat ja radikalisaation idut - kuinka otan puheeksi? Miten kohtaan omat asenteeni ja tunteeni?
ma 10.5. klo 10-14

sisältö: Ristiinpölytyspaja. Huolestuttaako valemedia? Pohditko miten nuorten kanssa ottaa puheeksi valemediaan liittyviä teemoja? Miten kohtaat keskusteluissa omat tunteesi ohjaajana? Kokemusten vaihtoa, harjoitteita, tietoa ja ohjauksellisia vinkkejä. Pääset myös tutustumaan valemediaa käsittelevään peliin, jota voi käyttää välineenä nuorten kanssa.Lisäkoulutuksia:

Futu -hankkeessa oli mahdollista osallistua myös Metropoliassa opetusharjoitteluaan tekevän Amiika Ontermaan koulutuksiin. Koulutuksia pidettiin Futu -hankkeen perehdytysten yhteydessä.

Kohti onnellisuutta. Elämän tarkoitusta etsimässä.
to 8.4. klo 16.00-17.00

Sisältö: Miten tutkia ja tukea elämän merkityksellisyyden kokemusta asiakastyössä.

Kiintymyssuhteiden vaikutuksia.
ti 13.4. klo 9.00-10.00

Sisältö: Varhainen kiintymyssuhde ja sen vaikutuksia halki elämän. Uhkia, etuja vai uusi mahdollisuus (earned security).

Nuorten tulevaisuuskuvien ja identiteetin rakentuminen.
ti 20.4. klo 15.30-16.30

Sisältö: Arvot, odotukset ja asenteet tulevaisuuskuvien rakentumisessa sekä identiteetin selkiytymisessä.

Kouluttaja: Amiika Ontermaa, sosiaalityöntekijä-sosiaalipsykologi

Hankkeen esittely

Creating Positive Future - FUTU -hanke on Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeen (S20920) jatkohanke. Hankkeen tavoitteena on edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymisvalmiuksia edistäen nuorten positiivista tulevaisuussuuntautunutta ajattelua, arjen elämänhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi hankkeessa voidaan tukea heitä ammatilliseen jatkokoulutukseen tai työelämään siirtymisessä. 

  1. Tukea tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen keinoin nuoria hahmottamaan vaihtoehtoja positiivisen ja realistisen tulevaisuuden rakentamiseksi: näkemään oma tulevaisuus positiivisia vaihtoehtoja sisältävänä ja tavoittelemisen arvoisena olevana asiana.
  2. Kehittää edelleen, juurruttaa ja levittää MOTIIVI-hankkeessa kehitettyjä tulevaisuussuuntautuneita ohjaus- ja toimintamalleja sekä edistää sukupuolisensitiivisten ryhmänohjausmalleja käyttöönottoa hankkeen toimijoiden keskuudessa ja heidän verkostoissaan pääkaupunkiseudulla.

Valitut menetelmät ovat nuorilähtöisiä, osallisuutta tukevia ja nuorten toiveita ja tarpeita kunnioittavia. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten näköalattomuus muuttuu innostukseksi, rohkeudeksi ja tulevaisuuden tavoitteiksi. Nuori uskaltautuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Toiminta vahvistaa osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen toiminta vahvistaa pitkällä aikavälillä (työelämän) osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja rakentaa sosiaalisesti kestävämpää ja monikulttuurisempaa yhteiskuntaa, erityisesti maahanmuuttajatyttöjen, mutta myös palveluihin huonosti kiinnittyvien nuorten (miesten) osalta.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tuloksena syntyy arkilähtöisiä ja nuorten lähtökohdista kehitettyjä nuorten työ- ja toimintakykyä edistäviä tulevaisuussuuntautuneita ohjaus- ja toimintamalleja. Lisäksi syntyy käytäntölähtöistä arviointitietoa ja sen pohjalta suosituksia tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen malleista ja työmuodoista monialaiseen työhön. 

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-29- vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka eivät ole löytäneet paikkaa työelämässä, työharjoittelussa tai työllistymiseen johtavassa koulutuksessa. Erityisenä kohderyhmänä ovat perheryhmäkotien, etsivätyön, työpajojen asiakkaina olevat nuoret. Hankkeessa keskitytään maahanmuuttajatyttöihin, palveluiden piiriin huonosti kiinnittyviin nuoriin (miehiin) ja työpajoilla toimiviin nuoriin.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Valo-Valmennusyhdistyksen ry, Stadin ammattiopiston nuorten työpajojen ja Espoon Hirviportin pienperheryhmäkodin kanssa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020-31.8.2022.