Noudata tehtävien toteutuksessa seuraavia ohjeita

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytä tehtävissä fonttia Arial 11 pt ja riviväliä 1,5.
 • Tehtäviä on kolme. Kunkin tehtävän maksimipituus on 2 sivua (n. 4 000 merkkiä), yhteispituus enintään 6 sivua (n. 12 000 merkkiä).
 • Tallenna kaikki tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
 • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi.
 • Huolehdi lisäksi, että jokaisella sivulla on nimesi (esimerkiksi ylä- tai alatunnisteessa).
 • Käytä sivunumerointia.
 • Aloita kukin tehtävä uudelta sivulta.
 • Numeroi ja otsikoi tehtävät.
 • Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto palautusta varten pdf-formaattiin.
 • Nimeä valmis dokumentti muotoon Sukunimi_Etunimi_DMYAMK2021.pdf.

Tehtävä 1: Opiskelumotivaatio ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteet

Kirjoita teksti, jossa kuvaat opiskelumotivaatiotasi, ammatillisia vahvuuksiasi ja tavoitteitasi sekä itseäsi oppijana, esimerkiksi:

 • Miksi haluat suorittaa digitaalisten mediapalveluiden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Mikä motivoi sinua opiskeluun? Mitkä asiat tukevat koulutuksen läpäisemistä?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi, kehittymistarpeesi ja tavoitteesi?
 • Miten aiemmat opintosi ja työkokemuksesi linkittyvät digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelman sisältöihin?
 • Miten digitaalisten mediapalveluiden ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaisi ammatillista osaamistasi?
 • Millainen oppija olet?
 • Miten pystyt tasapainottamaan työn, opiskelun, vapaa-ajan ja perhe-elämän koulutuksen aikana?

Tekstin pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä). Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävä 2: Digitalisaation mahdollisuuksia

Risto Linturi esittelee eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisemassa raportissa teknologian roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tutustu raporttiin ja valitse raportissa esiin nostetuista asioista jokin mielestäsi kestävän kehityksen näkökulmasta kiinnostava tulevaisuusskenaario. Ideoi, millainen digitaalinen palvelu voisi käytännössä toteuttaa vision mukaista kehitystä. 

Esittele ennakkotehtävässäsi:

 • raportista valitsemasi kestävän kehityksen tulevaisuusskenaario ja perustelut valinnallesi
 • kuvaus ideoimastasi digitaalisesta palvelusta, esim. 
  • palvelun keskeinen idea ja toimintaperiaatteet
  • tarve, johon palvelu vastaa
  • palvelun kohderyhmä
 • perustelut sille, millä tavalla ideoimasi palvelu tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Otsikoi tehtävä niin, että otsikosta käy ilmi keksimäsi palvelun keskeinen idea. Voit halutessasi käyttää tehtävässä palvelun toimintaa havainnollistavia kuvia. 

Tehtävän pituus enintään 2 sivua (ml. mahdolliset kuvat). Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävään liittyvä materiaali

Risto Linturi 2020: Kohti parempaa tulevaisuutta! Teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2020. 

Tehtävä 3: Kehittämishankkeen suunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykyään soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö kehittää myös opiskelijan valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Millainen kehittämishanke tai soveltava tutkimus voisi tukea työuraasi ja/tai työyhteisösi kehittymistä? Kirjoita alustava suunnitelma omasta kehittämishankkeestasi:

 • Mistä aiheesta haluaisit tehdä opinnäytetyösi? Miksi aihe kiinnostaa sinua? Miten aiheidea linkittyy digitaalisten mediapalveluiden kehittämiseen?
 • Mistä näkökulmasta aihetta olisi kiinnostavaa tarkastella? Miksi?
 • Millainen tutkimuksellinen lähestymistapa sopisi kehittämishankkeeseen?
 • Millaisia menetelmiä kehittämishankkeen toteuttamiseen voisi käyttää?
 • Miten kehittämishanke tukisi työyhteisösi kehittymistä ja/tai omaa ammatillista kasvuasi?

Suunnitelman pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä). Tehtävästä voi saada 0–10 pistettä.

Arviointiperusteet

Tehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • opiskelusuunnitelman realistisuus: motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, käytännön mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen, opinnäyteidean toteuttamiskelpoisuus
 • kielellinen ilmaisu: tekstin selkeys, johdonmukaisuus ja oikeakielisyys, asiatyylin hallinta, ilmaisukyky
 • tutkimus- ja kehittämisvalmiudet: kyky arvioida ja hyödyntää lähdeaineistoa, argumentointikyky, analyyttisyys, ideoiden havainnollisuus ja selkeys, opinnäyteidean työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen ote opinnäyteideassa
 • tehtäviin liittyvien ohjeiden noudattaminen.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 17.3.-31.3.2021 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 31.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona pdf-formaatissa. Nimeä tiedosto muotoon sukunimi_etunimi_DMYAMK2021.pdf. Tiedoston maksimikoko on 1 GB.