Tuloslaskelma
1.1.-31.12.20171.1.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO95 226 060,7597 298 202,40
Liiketoiminnan muut tuotot659 353,99549 565,57
Materiaalit ja palvelut-4 045 574,27-3 613 740,17
Henkilöstökulut-64 788 979,32-66 974 761,79
Poistot ja arvonalentumiset-4 579 473,38-4 289 160,64
Liiketoiminnan muut kulut-23 713 836,13-23 607 640,49
LIIKEVOITTO-1 242 448,36-637 535,12
Rahoitustuotot ja kulut209 447,81969 666,03
TILIKAUDEN VOITTO-1 033 000,55332 130,91
Tase
31.12.201731.12.2017
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet415 370,63529 734,15
Muut pitkävaikutteiset menot5 844 442,963 513 981,75
Aineettomat hyödykkeet yhteensä6 259 813,594 043 715,90
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto9 606 603,789 244 849,19
Muut aineelliset hyödykkeet504,90516,29
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt107 489,26107 489,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä9 714 597,949 352 854,74
Sijoitukset
Muut osakkeet50 002,00110 001,00
Osakkuusyhtiö-sijoitukset500 000,000,00
Sijoitukset yhteensä550 002,00110 001,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ16 524 413,5313 506 571,64
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset38 454,4038 453,16
Siirtosaamiset660,00800,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä39 114,4039 253,16
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1 314 340,881 924 203,71
Muut saamiset1 022 454,84994 451,89
Siirtosaamiset2 692 730,481 409 538,62
Rahoitusarvopaperit30 924 289,6127 400 891,68
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä35 953 815,8131 729 085,90
Rahat- ja pankkisaamiset1 862 422,575 597 829,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ37 855 352,7837 366 168,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ54 379 766,3150 872 740,48
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 500 000,004 500 000,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio29 936 109,9229 603 979,01
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP4 482 000,004 482 000,00
Muut rahastot116 510,00100 000,00
Tilikauden voitto / tappio-1 033 000,55332 130,91
Oma pääoma yhteensä38 001 619,3739 018 109,92
Pitkäaikainen vieras pääoma2 626 486,381 168 461,24
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot3 980 965,691 699 056,91
Ostovelat2 623 358,242 506 542,95
Muut velat2 738 168,242 170 592,67
Siirtovelat4 409 168,394 309 976,79
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä13 751 660,5610 686 169,32
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ16 378 146,9411 854 630,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ54 379 766,3150 872 740,48