Johtamisen oppikirja sosiaalialalle

20.8.2021 - 15:30

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ilmestyy syyskuun alussa sosiaalialan johtamisen oppikirja. Oppikirja tulee tarpeeseen, sillä vastaavaa osaamisperustaista yhtenäistä julkaisua ei ole ollut käytettävissä sosiaalialan korkeakoulututkintojen johtamisopetukseen.

Lähijohtaminen sosiaalialalla -julkaisu esitellään 2.9.2021 klo 12-15 johtamisosaamisen ajankohtaisseminaarissa. Ilmoittautuminen maksuttomaan webinaariin päättyy 31.8. Tutustu ja ilmoittaudu webinaariin.

Työn ja työyhteisöjen johtamisen perusosaamista tarvitaan kaikkialla

Sosiaalialan ammattihenkilö voi toimia monenlaisten omistajien organisaatioissa sekä erilaisissa ja eri-ikäisten kohderyhmien tehtävissä: kuntien ja kuntayhtymien eri tehtäväalojen ennaltaehkäisevissä, avo- ja laitospalveluissa, pienissä ja suurissa järjestöissä, valtiolla esimerkiksi Kelassa tai erilaisissa työllisyysyksiköissä, peruskouluissa ja muissa oppilaitoksissa, terveydenhuollossa tai yksityisissä yrityksissä, ja osa voi toimia ammatinharjoittajana.

Sosiaalialan ammattiin sisältyy monenlaista perusosaamista, jota tarvitaan myös hyvässä johtamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmätyöskentelytaidot, vuorovaikutus- ja ihmisen kohtaamistaidot, verkostotyöskentelyn taidot, taito toimia osallistavalla, kannustavalla ja motivoivalla tavalla ihmisten, sosiaalihuollon palveluissa olevan asiakkaan ja yhteisöjen hyväksi sekä ymmärrys ammattieettisistä ja lainsäädännön edellyttämistä työn laatuvaatimuksista. Näiden taitojen ohella tarvitaan mm. taitoa johtaa omaa ja yhteistä työtä vaikuttavuutta tuottaen sekä toimia organisaation strategia- ja kehitysprosesseissa.   

Julkaisu yhdistää teorian käytäntöön fiktiivisen hahmon kautta

Lähijohtaminen sosiaalialalla -julkaisu koostuu työelämän osaamisvalmiuksien kannalta aihekokonaisuuksiin ryhmitellyistä artikkeleista. Julkaisu on sisällöltään geneerinen johtamisosaamisen oppikirja kohdentuen kuitenkin vahvasti sosiaalialan kontekstiin, ja se ottaa huomioon alan erityispiirteet ja haasteet. Johtamisen perusydin on läsnä, vaikka esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset rakenteet ovat parhaillaan muutoksessa. Julkaisussa seurataan kuvitteellisen henkilön, Sadun, arjen johtamista - hän työskentelee perhepalvelujen johtajana. Johtamisen teoreettinen sisältö konkretisoituu hahmon käytännön työn kautta. Toiminnallisuus elävöittää, ja tarinaan voi samaistua. Lukija saa parhaimmillaan oivalluksia ja osaamista työyhteisössä toimimiseen ja sen johtamiseen.

Julkaisu soveltuu opiskeltavaksi myös ilman lähiopetusta, joka kuitenkin rikastaa sen soveltamista ja innostaa oppimaan toisilta.  Julkaisu soveltuu hyvin myös opiskelijan harjoittelujaksoilla toimiville käytäntöohjaajille sekä sosiaalialan opettajille. Kirjaa voi hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa sekä työelämäharjoitteluissa.

Julkaisu löytyy Theseus-tietokannasta ja on tilattavissa painettuna

Artikkeleiden kirjoittajat ovat Metropolian henkilöstöä ja julkaisu on Metropolian omaa opetustuotantoa. Se on maksutta saatavilla ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannasta. Joitakin kappaleita on saatavilla painettuna korkeakoulun kirjastossa. Mikäli julkaisua halutaan tilata opiskelijoille tai työelämälle painettuna, peritään hinta, joka kattaa painatus- ja julkaisun lähetyskustannukset (omakustannushinta).

Lisätietoja julkaisusta saa 2.9. webinaarista. Mikäli haluat tilata julkaisua painettuna, olethan yhteydessä lisätietojen antajiin.

Lisätiedot

Sirkka Rousu
julkaisun toimittaja ja artikkeleiden kirjoittaja
sirkka.rousu@metropolia.fi
p. 040 714 5157

Minna Lanne-Eriksson
julkaisun toimittaja ja artikkeleiden kirjoittaja
minna.lanne-eriksson@metropolia.fi
p. 040 641 8084