Pirkanmaa

Hankkeen ajankohta: 1.5.2019-31.7.2021

Rahoittaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan liitto

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Lisäksi hankkeella vahvistetaan pääkaupunkiseudun kv-osaajatoiminnan ekosysteemiä kehittämällä osaajien houkuttelun, asettautumisen ja pitämisen kannalta keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen koordinaatiota. 

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja toteutukseen osallistuvat Espoon ja Vantaan kaupungit, ja Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub sekä osa pääkaupunkiseudun yliopistoista (Aalto-yliopisto, Svenska Handelshögskolan (Hanken), Helsingin yliopisto) ja ammattikorkeakouluista (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia). Hanke kuuluu Talent Boost -toimenpideohjelmaan ja on AIKO-rahoitteinen. 

Hanke jakautuu toiminnallisesti ja temaattisesti kolmeen osioon: 

  1. kansainvälisten osaajien houkuttelu, 
  2. asettautuminen ja 
  3. työllistyminen sekä niitä tukevien toimintojen kehittäminen. 

Metropolian osuus hankkeessa liittyy erityisesti kansainvälisten osaajien, erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden, työllistymiseen. Työllistymistä kehitetään:
 
a) integroimalla yritysyhteistyötä osaksi korkeakouluopintoja, 
b) kokoamalla ja tekemällä näkyväksi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälistä osaamistarjontaa, 
c) edistämällä yritysyhteistyön avulla kansainvälisen työvoiman kysyntää, kasvattamista ja näkyväksi tekemistä, 
d) järjestämällä kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja mentorointiohjelmia, työelämäjaksoja sekä rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä 
e) tukemalla yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisten osaajien työllistymistä mielipide- ja asennevaikuttamisen kautta.
Ammattikorkeakoulujen erityisvastuuna on toimenpide (b).

Vaikuttavuus / Tulokset 

Hankkeen päättyessä heinäkuussa 2021:

Pääkaupunkiseudun kv-osaajaekosysteemin koordinaatiomalli on pilotoitu, mikä on selkiyttänyt eri toimijoiden roolituksia ja vastuita sekä suunnitelmallistanut yhteistyötä muun muassa Business Finlandin kanssa. Kaupunkien ja valtion väliselle yhteistyölle on löytynyt molempia osapuolia hyödyttävä toiminta- ja kumppanuusmalli, jolla Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteita voidaan edistää yhteisenä rintamana.

Kansainvälisten osaajien houkuttelun malli on kehitetty ja vakiinnutettu. Tämä on vahvistanut mielikuvaa Helsingin seudusta kiinnostavana työ- ja opiskelupaikkana sekä kiihdyttänyt ulkomailta pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa osaajien maahanmuuttoa.

Kansainvälisten osaajien työllistyminen ja alueelle kiinnittyminen on nopeutunut ja helpottunut sekä reaaliaikaisen englanninkielisen osaajaviestinnän määrä ja laatu oleellisesti parantunut. Myös työperusteisesti maahan saapuneiden kansainvälisten osaajien puolisoiden sosiaalinen ja ammatillinen verkostoituminen on helpottunut ja osaajaperheiden maastamuutto sen seurauksena vähentynyt.

Korkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle on luotu hankkeen aikana kestävä toimintamalli sekä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälinen osaamistarjonta koottu yhteen. Uusien toimintamallien ansiosta kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen edellytykset ovat parantuneet aiemmasta, mikä taas on kasvattanut koulutusinvestoinnin tuottoa yhteiskunnalle.

Yritysten ja työnantajien kansainvälistymisvalmiudet ovat hankkeessa kehitettyjen palveluiden myötä parantuneet, mikä näkyy muun muassa yritysten parempana kykynä tunnistaa ja hyödyntää kansainvälistä osaamista. Hanketoimien ansiosta myös työnantajien tietoisuus kansainvälisten osaajien tuomasta lisäarvosta liiketoiminnalle ja työyhteisölle on kasvanut sekä osaaminen kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä lisääntynyt.