Perustiedot

Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • Jatkuva haku

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKoodari-koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Koodaamista voi verrata vaikka säveltämiseen. Toisilta se käy luonnostaan ja toiset oppivat opiskelemalla. Yhtä kaikki, koodia syntyy. AMKoodari on maksuton koulutus sinulle, joka haluat hyödyntää luontaista luovuuttasi, oppia tulevaisuuden ammatin, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi.

AMKoodari - koulutuksella koodaavampaa Suomea

Metropolian AMKoodari-koulutustarjonta on nähtävissä alla. Tutustu opintojaksoihin ja ilmoittaudu mukaan!

Opintojaksolle ilmoittautumisen ajankohta ja opintojakson alkaminen on kerrottu opintojakson nimen jälkeen. Jos asiasta ei ole mainintaa, voit ilmoittautua opintojaksolle heti ja aloittaa milloin vain. Opintojaksot ovat verkkopohjaisia virtuaalikursseja. Osassa opintojaksoista on henkilömääräraja. Jos opintojakso täyttyy, siitä tulee ilmoitus nettisivulle.

MINUSTAKO KOODARI? / COULD I BE A PROGRAMMER?

Kysymykseen on helppo saada vastaus: valitse itsellesi sopiva opintojakso ja pääset heti kokeilemaan mitä ohjelmointi pitää sisällään. Ohjelmointi voi aluksi vaikuttaa hankalien ohjelmointikielien opettelulta, mutta kun pääset vauhtiin, niin huomaat, että kyseessä on vain loogisten haasteiden ratkaisemista. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi opintojaksoja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön.

Koodareista on huutava pula ja avoimia työpaikkoja löytyy kaikilta teollisuuden aloilta.

It’s easy to find out: choose a course that suits your needs and interests, and you’ll be able to try out programming right away. Programming may initially seem like studying difficult programming languages, but once you get going, you’ll realise it’s simply a matter of solving logic problems. Once you’ve gotten familiar with the basics and one or more programming languages, you may go on to pick courses aiming towards professional programming. There is a massive shortage of programmers, and you can find open job positions within all industries.

Opintojaksot / Courses:

Suomenkieliset opintojaksot

Courses in English

Ohjelmoinnin perusteet (Java), 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java):
  syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Opintojen jälkeen 

 • ymmärrät proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaat toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • osaat jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja.
 • osaat käyttää taulukkorakennetta.

SQL ja relaatiotietokannat, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Opintojakson jälkeen osaat:

 • Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että osaat tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin
 • ymmärrät, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa
 • ymmärrät, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun
 • osaat lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia
 • kykenet muokkaamaan ja lisäämään tietoa tietokantaan
 • ymmärrät, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan
 • pystyt tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Python-ohjelmointi, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

Opintojakson jälkeen

 • osaat lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia
 • ymmärrät Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

C-ohjelmointi, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Opintojakson jälkeen

 • ymmärrät proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaat toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • osaat jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja
 • osaat käyttää taulukkorakennetta.

C#-ohjelmoinnin perusteet, 4 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Opintojakson jälkeen

 • ymmärrät .NET-arkkitehtuurin perusteet
  ymmärrät ja pystyt ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Olio-ohjelmointi (C++), 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa. Opiskelija osaa käyttää operaattorifunktioita.

Edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet

Opintojakson sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • virtuaalifunktiot ja myöhäinen sidonta
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot

Diskreetti matematiikka, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikkaan, joukko-oppiin, relaatioihin, fuktioihin ja kombinatoriikkaan liittyvät peruskäsitteet sekä niiden yhteyden sovelluksiin.

Opintojakson sisältö

 • Logiikka
 • Joukko-oppi
 • Relaatiot
 • Funktiot
 • Kombinatoriikka
 • Verkot

Insinöörifysiikka 1, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa perusteet insinöörifysiikasta.

Opintojakson sisältö

 • Lämpö
 • Sähkö
 • Voima ja liike
 • Jaksollinen liike ja aallot
 • Sähkömagnetismi
 • Aine ja säteily

Insinöörimatematiikka, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Polynomifunktiot ja -yhtälöt
 • Geometria
 • Vektorit
 • Analyyttinen geometria
 • Derivaatta
 • Trigonometriset funktiot
 • Juuri- ja logaritmifunktiot
 • Integraalilaskenta
 • Todennäköisyydet ja tilastot
 • Lukuteoria ja todistaminen
 • Algoritmit matematiikassa

Lausekkeet ja yhtälöt, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan matemaattisen lausekkeen kirjoitusasun merkityksen ja tulkinnan. Opiskelija on selvillä siitä, miten koordinaatistoa käytetään lukupareina esitettävien pisteiden havainnollistamisessa ja yksinkertaisten funktioiden kuvaajien esittämisessä. Opiskelijalla on oikea mielikuva kunkin eri perusfunktion kuvaajan piirteistä.

Opiskelija pystyy laskemaan kokonaisluvuilla, murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla. Opiskelija osaa sieventää peruslaskutoimituksin muodostetut kirjainlausekkeet. Opiskelija suoriutuu lineaaristen yhtälöiden, toisen asteen yhtälön ja lineaaristen yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija pystyy piirtämään perusfunktioiden kuvaajat. Opiskelija osaa ratkaista kolmion kulmaa koskevan trigonometrinen yhtälön. Opiskelija saa ratkaistuksi perusmuotoiset juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.

Opintojakson sisältö

Kokonaisluvut ja laskutoimitukset sekä laskutoimitusten säännöt. Murtoluvut ja murtolukulaskenta. Kirjainten käyttö lukujen symboleina. Kirjaimia ja peruslaskutoimituksia sisältävien lausekkeiden käsittely. Lausekkeiden sieventämisen keinot. Desimaaliluvut ja laskentatarkkuus. Juurioppi ja murtopotenssien käyttö. Lineaaristen yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaiseminen. Helposti ratkeavien juuriyhtälöiden ratkaiseminen. Koordinaatisto, suora, paraabeli ja muita perusfunktioita. Suoraan ja kääntäen verrannollisuus. Trigonometriset funktiot, suorakulmainen kolmio ja trigonometriset yhtälöt kolmion kulmia ratkaistaessa. Eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä perustyyppiset eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.

Ohjelmoinnin perusteet (C++), 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa.

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää geneerisiä funktioita ja luokkia sekä operaattorifunktioita.

Opintojakson sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • funktioiden kuormittaminen
 • virtuaalifunktiot
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot ja luokat
 • standardi luokkakirjasto

Introduction to Java Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

Understanding basics of java programming

Contents

First part of the course deals with basics of Java programming and the second part introduces students to concepts of object-oriented programming.

 • algorithms
 • variables in Java
 • programming statements, expressions and operators
 • if-statement
 • loop structures in Java
 • methods
 • numerical arrays
 • basics of object-oriented programming
 • more about objects

The course includes programming exercises and multi-choice questions.

Introduction to Kotlin, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Introduction
 • The First Kotlin Program
 • Data Types & Variables & Operators
 • Arrays
 • Conditional Statement
 • Loops u
 • Functions
 • Debugging
 • Classes
 • Collections
 • Error Handling
 • File Handling

Introduction to C#, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Introduction
 • .NET Framework and Visual Studio Community
 • Writing C# programs
 • Variables, datatypes and operators
 • Conditional statements
 • Loops
 • Lists and arrays
 • Using files
 • Object-oriented programming

SQL and Relational Databases, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After the course, a student has ability to understand and maintain SQL and relational databases

Contents

Introduction to relational databases, basics of relational model, introduction to SQL, planning and creating a database, tools

Python Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After the course, the student has the ability to write and maintenance Python scripts and create Python based programs

Contents

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, object oriented programming

C Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

Understanding procedural programming.

Ability to implement interactive programs using different control structures. Ability to divide the program into sub programs and to use parameters. Ability to use array data structure.

Contents

Elements of a program (C): variables, constants, types, expressions, arrays, control structures, input and output, sub programs and parameters.

C++ Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

The student is familiar with C++ language and its specific features in object-oriented programming. The student knows how to define a class, instantiate it and write code, in which the objets created are used. The student knows how to make objects interact with each other, how to use inheritance and how to use dynamic binding.

The student knows how to define and use generic functions and classes as well as operator functions

Contents

 • automatic and dynamic creation of an object,
 • constructors and destructors,
 • inheritance, associations, aggregation,
 • function overloading,
 • virtual functions and dynamic binding,
 • various parameter types,
 • copy constructor,
 • operator overloading,
 • generic classes and functions,
 • standard class library.

Discrete Mathematics, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After completing the course, the student knows the basic concepts of logic, set theory, relations, and their relationships to applications. He/she can construct and perceive structures in information technology with the aid of models offered by discrete mathematics.

Contents

 • Logic
 • Set theory
 • Relations
 • Funcitons
 • Nets

Engineering Mathematics, 5 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Polynomial functions and equations
 • Vectors
 • Analytic geometry
 • Differential Calculus
 • Trigonometry
 • Exponential models and logarithms
 • Integral Calculus
 • Statistics and Probability
 • Number theory
 • Algorithms in mathematics

Expressions and Equations, 5 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

The student is able to perceive the meaning and interpretation of mathematical expressions. The student knows how to use the Cartesian coordinate system to visualize pairs of numbers and how to plot elementary functions. The student has a clear view of the characteristic properties of the graphs of most important elementary functions.

The student is able to perform calculations with integers, fractions and decimal numbers. The student can simplify symbolic expressions composed of basic mathematical operations. The student can plot elementary functions. The student can solve for the angles of a given triangle.

The student is able to solve linear and quadratic equations, pairs of linear equations and most common types of equations containing roots, logarithms or exponentials.

Contents

Integers, basic algebraic operations and their rules. Fractions and calculations with fractions. Using letters as symbols of numbers. Basic rules of manipulating expressions that contain symbols and numbers. Basic rules for simplifying mathematical expressions. Decimal numbers and accuracy of calculations with decimal numbers. Roots and fractional powers. Solving linear equations and pairs of linear equations. Solving simple equations containing roots. Coordinate system, straight line, parabola and other basic functions. Direct and inverse proportionality. Trigonometric functions solving the right angle. Exponential and logarithmic functions and related simple equations.

Mastering Version Control with Git, 6 ECTS 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Teaching language

English

Learning outcomes

The goal of this course is for the student to be familiar with the concept of Version Control and the advantageous of using such systems in software development. Then the student will be fully introduced to Git as one of the most powerful and popular version control systems. After passing this course, the student will be able to work in teams of development and fully be able to participate simultaneously in order to add features to a software developing project in parallel with other team members. Finally, the student will get familiar with Github as a web-based Git repository hosting service. 

Contents

What is Version Control? - Benefits of Version Control - Continuous Integration (CI) - What is Git? - How does Git work? - Who needs Git? - Git repository hosting services - Introduction to GitHub - Setting up a repository - Saving changes - Inspecting a repository - Viewing old commits - Undoing Changes - Rewriting history - Syncing - Making a Pull Request - Using Branches 

MongoDB, 5 ECTS 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Teaching language

English

Learning outcomes

The goal of this course is for the student to be familiar with the primary concept of MongoDB as a NoSQL Document-Oriented Database. Then the student will be fully introduced to MongoDB as one of the most powerful and popular NoSQL Document-Oriented DBMS systems and the advantageous of using this RDBM in software development. After passing this course, the student will understand different types of database systems and be able to pick the best option for data storage according to the structures and usages of the data in a project. Also, he/she be able to design and implement a NoSQL database with MongoDB.

Contents

What is MongoDB? - What is NoSQL? - Why NoSQL? - Features of NoSQL - Types of NoSQL Databases - RDBMS Vs NoSQL - What is Document-Oriented Database? - Comparing document-oriented and relational data - Document-Oriented Database Use cases - Why Use MongoDB? - Difference between MongoDB & RDBMS - Key Components of MongoDB Architecture - Installing MongoDB - MongoDB CRUD Commands

Software Testing and Quality Assurance, 5 ECTS 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Teaching language

English

Learning outcomes

Testing and Quality assurance is an essential part of the Software Development Process. The goal of this course is to familiarize you with the basic concepts of Software Testing and the role of Quality Assurance in a software development team. This course is suitable for beginners who have little or no manual testing experience. By the end of the course, you understand types of testing, creating test cases, bug life cycle, and the tools required for each level.

Contents

Testing fundamentals – Various types of testing – Unit Testing – Manual Testing – Automatic Testing - - Integration Testing – Smoke Testing – Regression Testing – Functional and Non Functional Testing - Test Cases Development – Various Testing Tools – Test Management – Defect Management – Bug Tracking Tools – Agile Testing – Collaborating in a team as a Software Tester

Automated Software Testing with Selenium, 5 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

This course aims to acquaint you with Selenium, which is an open-source web-based automation tool, from both practical and theoretical approach step-by-step. Generally accepted that automation testing occupies center stage in Quality Assurance since it can act as a catalyst for testers to achieve a desirable quality. There are various automation testing tools, of particular note is Selenium owing to several reasons. This course starts with fundamental Selenium concepts and will gradually move to advance topics like different commands, Action classes, and framework creation. This course is suitable for beginners with little or no automation experience to an advanced level. At the end of the course, students are expected to appropriately gain the knowledge of automation concepts and automate the considerable part of test cases with the TestNG framework.

Contents

Selenium Introduction; Selenium WebDriver Setup; Locators in Selenium WebDriver; Commands in Selenium WebDriver; Switching alert & windows; Action Class; Tips & Tricks; TestNG Framework

Docker, 5 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The goal of this course is for the student to be familiar with the concept of DevOps and Docker. Students will learn the Advantageous of using CI/CD in software development. Then the student will be fully introduced to Docker as one of the most potent tools for virtualization and cloud systems. After passing this course, the student will be able to design and optimize the software development project delivery. Furthermore, they would be capable of configuring CI/CD pipelines and architecture project's hosting with new cloud systems like Azure.

Contents

Introduction - History of Docker - Docker Architecture - Install Docker Desktop - Install Docker Server - What is Docker CLI? - Basic Commands - Docker Image - Docker Hub - Docker Container - Docker Registry Docker Hub - Docker Daemon - Docker File – Volumes – Networks - Advance Docker File - Docker Swarm - What is Docker Compose? - Installation of Docker Compose - Docker Compose File - Managing Docker Compose - What is DevOps? - Continuous Integration - Continuous Deployment - Docker and Cloud Computing

Fundamentals of Scrum and Becoming a Product Owner, 8 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The goal of this course is for students to get familiar with Agile Methodologies and its Frameworks, such as Scrum, Kanban, and XP. The student will learn about the events, artifacts, and rules in an agile management system. After passing this course, the students will be able to join any kind of agile team and engage with the development team more effectively. In the end, the students will get familiar with Trello and Jira, two of the most useful and well-known agile management tools.

The student will specifically get familiar with the topics related to becoming a Scrum Master to lead agile and scrum teams.

Contents

What is Agile? - Agile Values and Principles – Scrum: The most common approach (Scrum Team Members - Scrum’s primary Artifacts - Scrum Events - Scrum Board - Scrum Charts) - Extreme programming – Kanban - Introducing Trello and Jira - Introduction to Azure DevOps - Getting more into the details – Preparing to become a Product Owner

Introduction to SQL Server, 5 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The goal of this course is for the student to be familiar with Microsoft SQL Server as one of the most powerful relational database management systems. After passing this course, the student will be able to select a proper SQL Server regarding the technologies are being used in their projects, and will be able to work with Microsoft SQL Management Studio to manage a database, and to design a whole database with efficient tables and data types. And finally the student will be able to use most of the on-demand and practical features and abilities of MS SQL Server.

This course is 100% virtual thanks to the comprehensive tutorial videos made for this course, and the students of this course will receive a free voucher to participate in 461 Exam to obtain Microsoft MCSA Certification.

Contents

Descriptions and comparison of SQL servers - Introduction to Microsoft SQL Server – MS SQL Server Services - MS SQL Server editions - Installing an instance of MS SQL Server - Introduction to MS SQL Management Studio - Creating a database - Creating and working with tables inside a database - Selecting proper data types - Understanding primary key, and foreign key - SELECT statement - INSERT statement - UPDATE statement - DELETE Statement – SQL Clauses, keywords, and operators - Stored Procedures - Functions - Indexes - Views - Triggers - Backup and restore - Users and roles - Reports - SQL performance tips - SQL security tips.

MODERNI WEB- JA MOBIILIKEHITYS / MODERN WEB AND MOBILE DEVELOPMENT

Laadukkaiden, ja tietoturvaltaan luotettavien, web- ja mobiiliratkaisujen rakentajille löytyy nykypäivänä paljon töitä. Web- ja mobiilikehityksen saralla teknologiat kuten html5, CSS, ja Javascipt muodostavat luotettavan perustan, jonka pohjalta aloittelevana koodarina voit myöhemmin rakentaa osaamistasi terävämmäksi. Erikoistumisen ja jatkuvan opiskelun mahdollisuuksia löytyy web- ja mobiilikehityksen alalla paljon aina erilaisista sisällönhallintajärjestelmistä kokonaisiin testaus- että kehittämisympäristöihin asti. Lähde siis rohkeasti matkalle unelmiesi ammattiin!

There are plenty of jobs for developers of secure and high-quality web and mobile solutions. In the field of web and mobile development, technologies such as html5, CSS and Javascript form a reliable foundation on which to continue building your programming expertise. There are many options for specialisations and further studies in web and mobile development, from different content management systems to entire testing and development environments.

Opintojaksot / Courses

Suomenkieliset opintojaksot

Courses in English

Javascript-perusteet, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa kirjoittaa javascriptillä yksinkertaista koodia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa osaamistaan edelleen harjoittelemalla

Opintojakson sisältö

 • Arvot, tyypit, ja operaattorit
 • Ohjelmarakenne
 • Funktiot
 • Tietorakenteet: objektit ja taulukot
 • Virhekäsittely
 • Regular Expressions
 • Moduulit
 • Asynkroninen ohjelmointi

Kotlin, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdanto
 • Data tyypit &
 • Data Types & Muuttujat & Toiminnat
 • Taulukot
 • Ehtolauseet
 • Silmukat
 • Toiminnat
 • Ohjelmointivirheiden etsintä ja poisto
 • Luokat
 • Virheiden hallinta
 • Tiedostojen hallinta

PHP-ohjelmointi, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

 • on ymmärrys PHP-kielestä ja sen syntaksista
 • osaa kirjoittaa PHP-sovelmia sekä ylläpitää PHP-koodia

Opintojakson sisältö

Tutustuminen PHP-ohjelmointikieleen, www ja PHP, muuttujat, lausekkeet ja ohjausrakenteet, taulukot ja niiden käsittely, funktioiden käyttö, tiedostot, pysyvän tiedon käsittely, tietoturva, esimerkkejä

NodeJS, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Johdanto
 • Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut
 • Web-palvelimen luominen Node.js:llä
 • Express tu -ohjelman käyttäminen
 • Luo REST API
 • Tietokannan käyttäminen Node.js: llä
 • Testaus 5
 • Suojaaminen REST API u
 • Malli moottorit
 • Kehittäminen

PHP Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After the course, the student has the ability to understand, write and maintain PHP code.

Contents

Introduction to PHP, www and PHP, variables, statements and control structures, tables and other data structures in PHP, using functions, files, data security, examples.

React.js fundamentals, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After completing the course, student has ability to build a simple React.js based application.

Contents

 • Javascript ES6
 • React introduction
 • React Components
 • Props & State
 • Reading User Input
 • Networking
 • 3rd Party Components
 • React Router
 • Material-UI library
 • React & Firebase
 • Testing & Deployment

ASP.NET Core Application Development, 5 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

A comprehensive course to learn about ASP.NET Core. The goal of this course is for the student to be familiar with ASP.NET Core as an open-source web framework, with having higher performance than ASP.NET. After passing this course, the student will have sufficient knowledge and understanding over characteristics, abilities, and features of ASP.NET Core. The students will be able to create a whole new project and work with all the major ASP.NET Core abilities.

Contents

Compression between ASP.NET Web Forms, MVC, and Core Advantages of ASP.NET Core – Creating ASP.NET Projects - Understanding the project structure - The Program class – Error Handling and middleware – Hosting Environment – MVC Pattern – Routing and its benefits – Rendering HTML and Razor views - Dependency Injection – Database access and Entity Framework - Security and identity

Developing Chatbots using Microsoft Bot Framework, 6 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The goal of this course is for the student to be familiar with Microsoft Bot Framework as one of the widely used chatbot frameworks. After passing this course, the student will be able to understand different components of the framework and will be able to build intelligent chatbot using LUIS a NLU service by Microsoft and connect with different communication channels like Facebook, Website, slack etc. And also, will be able to deploy chatbot to production and get an idea about managing bot using Azure services.

Contents

Introduction Part:

What is a chatbot?  - Why use chatbots? - The history of chatbot? - Benefits of chatbots - What are the types of chatbots? - How do chatbots work? - Chatbot architecture (NLU services - Frameworks - Channels) - How you can build a chatbot? - How to build chatbot without & with coding?

Intermediate Part:

Bot Architecture (Microsoft cognitive services - Microsoft Bot Framework - Channels) - Cognitive Services (LUIS) - Microsoft Bot Framework (Core Concepts - Design Principles - Patterns)

Advanced Part:

Create/Manage your Bot - Test/Deploy Bot - Add Intelligence(LUIS) - Integrate channels(Facebook Messenger)

Developing Modern Web Platforms (HTML, CSS, JS), 15 op 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Content

Introduction: History of Internet - The advent of World Wide Web - How the web works? - How web can get accessed to? - Common Web Protocols - Solutions for hosting our projects - Hosting > Things to consider - Registering a Domain - Importance of having web developing skills for a software engineer - Web Application vs. Desktop Application - Developing Concerns - The evolution of HTML - Developing Concerns - Responsive Design - Editors - Design > Target your audience - Mockups (Wireframes) - Template > Design - Your website statistics - What is Search Engine Optimization? - Publishing your website - Browsers

HTML: Tags or Elements - Page Structure - HTML Tags and Attributes - 3 Musketeers - Body Element - Head Element - The Declaration - View the source - Creating your first HTML page - Working with Text - Working with Lists - Working with Links - Working with Images - Working with Tables - Working with Forms - Extra Markups - Commenting in HTML - ID vs. Class - META Tags - Especial Characters

CSS: Understanding CSS - HTML and CSS are BestFriendsForever - How CSS works? - How to insert CSS? - CSS Selectors - CSS Rules Overlapping - CSS Rules Inheritance - Mastering Colors - Styling Text - Working with Fonts and Typefaces - Styling Links - Hover, active, focus - Boxes; Border, Margin, and Padding - Styling Lists, Tables and Forms - Layouts - Working with Images - HTML5 Layout Elements - CSS Frameworks - Introduction to Bootstrap

JavaScript: Is JavaScript same as Java? - JavaScript benefits - Say hi to Scripts - Understanding flowcharts for programming - Objects and Properties - Events - Methods - Understanding the Document object - When a Browser meets a Web Page - How HTML-CSS-JS coexist? - Writing your first JavaScript - How to store JS? (Internal vs. External) - Using Objects and Methods - Variables and Data Types - Operators - Functions - This - Using Browser Object Model - Using Document Object Model (DOM) - Working with Global Objects - Comparison Operators - Decisions - Loops - Accessing Elements in DOM - Validation - HTML5 JavaScript APIs - Error Handling and Debugging - Introduction to JavaScript Libraries (EXTRA) - Introduction to jQuery (EXTRA) - Introduction to AngularJS (EXTRA) - Introduction to React.JS (EXTRA)

React with Redux, 15 ECTS 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The purpose of this course is for the student to learn how to build powerful, fast, user-friendly, and reactive web apps. React is one of the most trending JavaScript libraries which is maintained by Facebook and a community of individual developers and companies. React can be used as a base in the development of single-page or mobile applications.

Contents

Virtual DOM – JSX – Intro to ES6 – Webpack and Babel – Components – State – Properties – Events – Refs – Keys – Router – Hooks - Localization – Gulp – NPM Packages - Redux

Responsive Web Applications with Bootstrap & CSS, 8 ECTS 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

Nowadays, developing mobile-first web applications is a necessary approach. Not only the websites need to be fully functional, but also the User Experience and User Interface need to be fully compatible to the web standards. In this course, the student gets familiar with Bootstrap as one of the most powerful and popular CSS frameworks, and will be able to get the best out of various features and functionalities of such framework to develop elegant and responsive web applications.

Contents

Introduction to CSS Part:

Understanding CSS - HTML and CSS are BestFriendsForever - How CSS works? - How to insert CSS? - CSS Selectors - CSS Rules Overlapping - CSS Rules Inheritance - Mastering Colors - Styling Text - Working with Fonts and Typefaces - Styling Links - Hover, active, focus - Boxes; Border, Margin, and Padding - Styling Lists, Tables and Forms - Layouts - Working with Images - HTML5 Layout Elements

Introduction to Bootstrap Part:

CSS Frameworks - How Bootstrap got started? - Getting Bootstrap - Content Delivery Network - Compatibility - Getting Started - Grid System - Mobile first vs. Mobile last - Images - Community

Bootstrap content & components Part:

Typography - Lists - Styling text - Code - Images - Tables - Figures - Alerts - Badge - Breadcrumb - Buttons - Button group - Card - Carousel - Collapse - Dropdowns - Forms - Input group - Jumbotron - List group - Modal - Navs - Navbar - Pagination - Popovers - Progress - Scrollspy - Tooltips

Advanced Part:

Color Coding - Embeds - Positioning - Sizing, Styling, and Spacing - Icon Libraries - Using JavaScript - Accessibility & Screen readers - Examples - Themes - Introduction to other frameworks

TypeScript, 5 ECTS 

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The purpose of this course is for the student to be familiar with the concept of typing and the advantageous of using it in software development. Then the student will be fully introduced to TypeScript as a subset language for JavaScript. After passing this course, the student will be able to develop and comprehend TypeScript in a software development project. Finally, the student will familiar with the usage of TypeScript in some trend web frameworks such as React.

Contents

What is TypeScript? – Strong and weak typing in Programming Language – JavaScript Types - Basic Types - Basic Types - Installing TypeScript - VSCode + TypeScript - Linting TypeScript - Compile and Run - Type Casting - Advanced Types – Loops – Modules - Namespaces - JSX – React + TypeScript

GraphQL, 5 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

More and more teams are choosing GraphQL for their web APIs instead of (or alongside) REST. GraphQL queries give clients a high degree of flexibility in the way they request data from the server, avoiding issues such as over-etching or under-fetching of data, and allowing multiple resources to be retrieved in a single request.

In this course you will learn how to use GraphQL on the server-side as well as in client-side. All the main GraphQL concepts such as schema definition, queries, and mutations will be introduced, as well as solutions to common requirements such as handling authentication / authorization, and caching on the client side.

Contents

What is GraphQL? - Advantages of GraphQL - Disadvantages of GraphQL - GraphQL vs REST - Queries - Mutations - Schemas - Types - Validation - Execution - Introspection - Best Practices

Introduction to ASP .NET Web Forms, 5 ECTS

Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

Teaching period: 1.6.-31.12.2021

There is a limited number of study places

Learning outcomes

The goal of this course is for the student to be familiar with ASP .NET Web Forms as one of the most powerful server-side Web application framework. After passing this course, the student will have sufficient knowledge and understanding over characteristics, abilities, and features of ASP .NET and .NET Framework. The students will be able to create a whole new project by himself/herself and work with all the major ASP .NET server controls. To finalize the getting best out of ASP .NET features, the students will be familiar with user controls, state management, master pages. Finally, by understanding the difference between dynamic and static applications and websites, the students will be able to have the knowledge of creating dynamic applications and websites.

Contents

Descriptions and comparison of dynamic web programming frameworks – The importance of dynamic applications – Active Server Pages history – How .NET Framework works – Compatible programming languages with ASP .NET – Server Controls - Namespaces – Introduction to Visual Studio – Error Handling, Logging, and Tracing – State Management – Validation – Master pages, Styles, and Themes – Website Navigation – ASP .NET Default Folders - Performance tips - Security tips.

  TOIMI TEHOKKAASTI VERKOSSA / BECOME AN ONLINE EXPERT

  Verkko on luonteva kanava asiakas/jäsenvuorovaikutukseen kaikenkokoisten yritysten, järjestöjen ja seurojen toiminnassa. Sen varaan rakentuvat monet palvelut ja ratkaisut, joiden pystyttäminen asiakkaiden ja jäsenten tarpeisiin onnistuu vähäiselläkin kokemuksella. Huolella laaditut ammattimaiset verkkokanavat (sivustot ja kauppapaikat) vaativat kuitenkin jo syvempää osaamista palveluiden tuomisesta verkkoon ja koodaamisesta. Tämän teeman opintojaksoilla pääset pintaa syvemmälle verkkosivujen ja -kauppojen toiminnallisuudessa.

  Online is an ideal channel for customer/member interaction in companies (of varying sizes), organizations and clubs. Even limited skills can bring you onboard in building services and solutions for your customers and members. However, carefully crafted professional online (sites and stores) channels require somewhat deeper understanding of how to set up services online and coding. This theme introduces courses that will give you in-depth understanding and skills in the functionalities of websites and online stores.

  Opintojaksot / Courses

  Courses in English

  Blockchain and Cryptocurrency fundamentals, 5 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  A comprehensive course to learn about Blockchain and Cryptocurrency. The students first will get introduced about the idea behind blockchain architecture, and how such a concept can be beneficial and practical, the challenges along the way, and how to tackle them. Then they will get familiar with cryptocurrency, an example of one of the applications of blockchain, and how they can purchase and store them.

  Contents

  Software Architecture of the Blockchain - Peer-to-Peer Systems (P2P) - The importance and use cases - Ownership - Hashing - Cryptography - Transactions - Blocks - Mining, Verifying and Rewards - Limitations

  Mastering Search Engine Optimization (SEO), 5 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  The goal of this course is for the student to be familiar with process of Search Engine Optimization (SEO) and learn to affect the visibility of a website or a web page in a search engine's results to increase the number of visitors coming from search engines. SEO is one of the most practical concepts of web development. After passing this course, the student will be able to analyze the SEO status of a web application and provide solutions to empower such web application in SEO concepts.

  Contents

  History of Internet - Internet Archive - Internet before Google - Introduction to Search Engines - How do Search Engines work? - Internet Marketing - Search Engine Marketing - What is Search Engine Optimization? - Importance of SEO skill - Why does my website need SEO? - White hat and black hat techniques - The Impact of Usability and User Experience on SEO - Things that matters - Page titles - Meta tags - URLs structure - Site navigation – Headings – Content – Hyperlinks – Images - Meaningful error pages - Web/Mobile - robots.txt file - Disallowing Search Engines - Rel="canonical" - Myths & Misconceptions - Using social media - Search Engine Tools - Alexa Rank - Google Trends - PageSpeed Insights - Introduction to Google Analytics (EXTRA) - Working with Google Analytics (EXTRA)

  MENESTYVÄ LIIKETOIMINTA TUKEUTUU TIEDON ANALYSOINTIIN JA TEKOÄLYYN / SUCCESSFUL BUSINESS IS BUILT ON DATA ANALYSIS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

  Yritykset keräävät valtavasti tietoa asiakkaitaan, tuotteistaan ja ympäröivästä maailmasta, mutta usein tuota tietoa ei osata optimaalisesti hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa. Tässä moduulissa tutustutaan käsitteisiin data-analytiikka, tekoäly, koneoppiminen, tietokannat, pilvipalvelut sekä siihen, miten nämä tulisi integroida osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Digitalisointi ja tietotekniikan kehitys yleensä pitävät huolen siitä, että tällä alalla on jatkuvasti tarvetta uusille työntekijöille.

  Companies collect massive amounts of data on their customers, products and the world around them, but they often don’t know how to optimally utilise that data in their business practices. This module deals with data analytics, artificial intelligence, machine learning, databases and cloud platforms as well as how to integrate them into a company’s daily operations. Digitalisation and advancements in information technology ensure a consistent demand for new employees in this field.

  Opintojaksot / Courses

  Courses in English

  Azure Machine Learning, 15 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  Azure Machine Learning (ML) is Microsoft’s cloud-based service for machine learning implementations, which runs on top of Microsoft Azure cloud and allows for building, deploying, tracking machine learning and deep learning models with lots of capabilities and customizations. This course introduces the primary machine learning tools available on the Azure ML studio and focuses on standardized approaches to data analytics and machine learning implementation (e.g., predictive modeling) based on them. After passing this course, the student will learn to build, train, deploy, automate, manage, and track enterprise-grade machine learning models from scratch in a simplified way using powerful Azure workspaces.

  Contents

  Introduction; Azure Machine Learning; Azure Machine Learning Designer; Automated Machine Learning; Azure Machine Learning Python SDK; Azure Event Grid

  Exploratory Data Analysis with Python, 6 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  Exploratory Data Analysis (EDA) is a combination of multiple techniques that extract valuable insights and meaningful information from the data. The main aim of EDA is to investigate datasets to reveal the underlying structures, challenges, and opportunities of data without attempting to apply any machine learning model. This course will introduce the student to the practical knowledge and the main pillars of EDA including data exploration, data preparation, data visualization, data relationships and data clustering using Python programming language. Apart from the intuitions, the student will get familiar with how EDA steps are performed by various Python libraries such as NumPy, Pandas, and Matplotlib. After passing this course, the student will be prepared to enter the fantastic world of data analysis towards amazing job positions in the industry.

  Contents

  Introduction; Describing Data; Importing Data; Data Exploration; Data Visualization; Data Preparation; Data Relationships; Identifying and Understanding Groups; Final Tasks: Self-study Essay

  Fundamentals of Artificial Intelligence, 5 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  This course is a gentle introduction to the concepts and methodologies in Artificial Intelligence from both theoretical and practical perspectives. This includes designing intelligent agents through techniques such as state-space search methods and Machine Learning. At the end of this course, students are expected to be able to develop intelligent solutions for semi real-world problems through appropriate methods that are discussed in the course. Furthermore, they are expected to gain knowledge and experience to analyze inner working of the methods and customize for specific problems. They will also get familiar with three main branches of Artificial Intelligence such as Computer Vision, Natural Language Processing and Speech processing and they will find their interest among them.

  Contents

  Introduction; Problem Space and Search; Games; Machine Learning; Markov Models; Reinforcement; Learning; Applications

  Fundamentals of Deep Learning, 5 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  Deep learning is a new area of machine learning that is concerned with algorithms inspired by the brain’s structure and functionality. Deep learning is evolving as one of the crucial practices in industries like manufacturing, hospitality, digital assistants, automotive, etc. This is an introductory course that provides a unique opportunity for the student to get familiar with the basic concepts of deep learning. After passing this course, the student will be familiar with different types of deep learning architectures and models and the intuitions behind them. In fact, the student gets acquainted with variations of the neural network algorithm, which are used for various types of data. Furthermore, the most critical concepts and techniques of deep learning in today’s industry have been discussed.

  Contents

  Introduction to Machine Learning; Introduction to Deep Learning; Feed-Forward Neural Networks; Convolutional Neural Networks; Sequence Models;  What’s More?; Final Tasks: Self-study Essay

  Fundamentals of Machine Learning, 5 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  This is an introductory course which provides a unique opportunity for the student to be familiar with the basic concepts of Machine Learning. After passing this course, the student will be able to understand different types of Machine Learning algorithms as well as the intuitions behind them. Furthermore, real-world applications of the methods are given throughout the course to prepare the student’s mind for future academic and professional opportunities.

  Contents

  Introduction; Supervised Learning; Data Preprocessing; Unsupervised Learning; Model Development

  Introduction to Python for Data Science, 8 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  This course is designed to introduce the students to the concept of data science and data science challenges. It takes the students from the basics of Python programming to exploring many different types of data. This course provides a unique opportunity for the student to get hands-on experience with popular Python libraries for data science such as NumPy, Pandas, and Matplotlib. By the end of this course, the students will know about the data science workflow. Moreover, they learn the basics of the Python programming environment, including fundamental Python programming techniques such as lambdas, manipulating large arrays, reading and manipulating tabular data, and visualization.

  Contents

  Introduction; Getting Started with Python; Python Data Structures; Python Programming Fundamentals; Introduction to Numpy; Data Manipulation with Pandas; Data Visualization with Matplotlib; Final Tasks: Self-study Essay.

  Machine Learning with Python, 10 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  This course dives into practical machine learning using an approachable and popular programming language, Python. It provides a unique opportunity for the student to get hands-on experience with popular Python libraries for machine learning. After passing this course, the student will be able to implement his/her machine learning models (supervised and unsupervised) from scratch and evaluate their performance. Furthermore, standard practices and tricks used by data scientists and machine learning experts are also described throughout the course to prepare the student for future job opportunities.

  Contents

  Introduction; Python Basics; Python Libraries for Machine Learning; Regression; Classification; Unsupervised Learning; Final Project

  TensorFlow, 8 ECTS

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Learning outcomes

  This course has developed as a practical approach to machine learning and deep learning using TensorFlow. TensorFlow is an open-source software library created by the Google Brain team to make the computing load easier and faster for machine learning and deep learning applications. This course brings students hands-on experience building his/her machine learning models, state-of-the-art image classifiers, and deep neural networks. Furthermore, he/she will learn advanced techniques and algorithms to work with large real-world datasets to prepare for future job opportunities.

  Contents

  Introduction Python Overview; Building Models using Keras; Convolutional Neural Networks in TensorFlow; Handling Overfitting in TensorFlow; Transfer Learning and TensorFlow Hub; Final Project

  Probability and Statistics, 3 ECTS

  Application period: non-stop

  Teaching period: until 31.12.2021

  Learning outcomes

  After completion of this course the student understands how hard it is to know anything with certainty. The student is able to identify a question or problem in the field of probability and statistics, collect relevant data, analyse it and form a conclusion based on the analysis.

  Contents

  Probability and statistics; Discrete mathematics

  PILVITEKNOLOGIAT - RAKENNA LIIKETOIMINTASI PILVEEN / CLOUD COMPUTING SERVICES

  Modernit ja kilpailukykyiset liiketoimintastrategiat perustuvat pitkälle digitalisointiin ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Lähes kaikki yritykset ovat siirtäneet tai ovat siirtämässä palvelimensa, sovellukset, tietokannat jne. pilveen. Tässä moduulissa opit, kuinka tuo muutos voidaan tehdä ja kuinka siitä saadaan paras mahdollinen taloudellinen hyöty.

  Modern, competitive business strategies are largely based on digitalisation and the utilisation of cloud technology. Almost all companies have moved or are moving their servers, applications and databases into a cloud. This module teaches you how to make that transition and reap the best financial benefits from it.

  Introduction to Cloud Computing Services and Fundamentals of Microsoft Azure, 8 op 

  Application period: 13.5.2021, 9:00 - 26.5.2021, 23:59

  Teaching period: 1.6.-31.12.2021

  There is a limited number of study places

  Contents

  Principles of Cloud Computing - Service Models - Cloud Computing Services - Cloud Computing Services Tasks - Introduction to Azure - Azure architecture and service guarantees - Create an Azure account - Manage services with the Azure portal - Azure compute options - Azure data storage options - Azure networking options - Security, responsibility and trust in Azure
  Apply and monitor infrastructure standards - Control and organize Azure resources - Predict costs and optimize spending for Azure

  Ilmoittautuminen opintojaksoille / Registration

  Kun olet valinnut opintojaksot, ilmoittaudu tällä lomakkeella. 

  Täytä lomake ja tallenna se. Saat sen jälkeen sähköpostiisi tarkemmat ohjeet opintojakson aloittamiseksi.

  Choose courses and sign up with this form. 

  Fill in the form and save it. After that you'll receive more information via email.

  Tutustu AMKoodari-hankerekisterin tietosuojaselosteeseen

  Amkoodari-osaamismerkillä viestit kätevästi osaamisestasi

  Aktiivisena AMKoodari-opintojaksojen suorittajana voit saada anomuksesta osaamismerkin.
  Osaamismerkki myönnetään 30 opintopisteestä ja siinä huomioidaan suoritukset kaikkiin viiteen ammattikorkeakouluun (Metropolia, Laurea, Haaga-Helia, Hamk ja Xamk).

  Osaamismerkki (Open Badge) on organisaation tai yksilön luoma ja myöntämä digitaalinen suositus jolla tunnustetaan ja tunnistetaan merkin saajan taidot, osaaminen ja saavutukset. Osaamismerkkejä voi kätevästi lisätä esimerkiksi CV-asiakirjaan. tai henkilökohtaiseen portfolioon.

  Jos olet jo suorittanut vähintään 30 opintopistettä, hae AMKoodari-osaamismerkkiä e-lomakkeella! Kun suoritukset on tarkistettu, saat sähköpostin myönnetystä merkistä, joka tulee ottaa vastaan seitsemän päivän kuluessa.