Hallituksen kokous 12.12.2008

Metropolia Ammattikorkeakoulun strateginen toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää Metropolia -tason strategisen suunnitelman, jos on tuotu esille Metropolian tavoitteet ja painopisteet vuosille 2009 - 2011. Taloussuunnitelmassa esitetään ammattikorkeakoulun vuoden 2009 talousarvioehdotus.

Osakeyhtiön hallitus piti strategista toiminta- ja taloussuunnitelmaa hyvänä lähtökohtana vuoden 2010 strategiatyölle, joka käynnistyy keväällä 2009. Hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009 - 2011 sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2009.

Hallituksen kevään 2009 kokousajat

27.1.2009
24.2.2009
23.3.2009
24.4.2009
10.6.2009

Hallituksen kokous 1.10.2008

Hallituksen kokouksessa esiteltiin Tekniikan Klustereiden, (johtaja Seija Ristimäki, Tieto- ja viestintäteknologia, johtaja Risto Salminen, Teollinen tuotanto ja johtaja Jukka Nivala, Rakennus ja kiinteistöala) toimintaa ja kehittämissuunnitelmia koskevat esitykset.

Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n v. 2008 talousarvion
toteutumisennusteen 25.9.2008 ja loppuvuoden maksuvalmiuden.

Hallituksen kokous 2.9.2008

Hallituksen kokouksessa esiteltiin Kulttuurin ja luovan alan klusteri (johtaja Tuire Ranta-Meyer) Liiketoimintaosaamisen klusterin (johtaja Sinimaria Ranki) toimintaa ja kehittämissuunnitelmia koskevat esitykset.

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun strategista yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen.

Hallitus nimitti vararehtori Lea Ryynänen-Karjalaisen Otaniemen kehitys Oy:n hallituksen asiantuntijajäseneksi 1.9.2008 alkaen yhtiökokoukseen 2009 asti.

Hallitus nimitti toimitusjohtajan sijaiseksi Jorma Uusitalon 1.8.2008 alkaen.

Hallituksen kokous 13.8.2008

Hallitus käsitteli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vuodelle 2008 ja hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamisesta laaditun suunnitelman.

Hallitus päätti kuulla Metropolia Ammattikorkeakoulujen klusterien toiminnan esittely syksyn 2008 hallituksen kokouksissa.

Hallituksen kokous 27.6.2008

Hallitus käsitteli ja päätti Evtekin ja Stadian henkilöstön siirtymistä Metropolia Ammattikorkeakouluun koskevan siirtymäsuunnitelman.

Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee sivutoiminimeä Mediakeskus Valo, jolla pyritään suojaamaan Metropolian brändiä ja sen alabrändiä Valoa.

Hallituksen kokous 18.6.2008

Yhtiökokous päätti osakeannista, jolla korotetaan yhtiön pääomaa 2,7 miljoonalla eurolla yhtiön perustamissopimuksessa mainittujen omistusosuuksien suhteessa.

Hallituksen kokous 10.6.2008

Hallitus päätti nimittää Metropolia Ammattikorkeakoulun talous- ja hallintojohtajaksi hallintotieteiden maisteri Jorma Uusitalon 1.8.2008 alkaen.

Hallitus päätti asettaa Metropolia Ammattikorkeakoulun tilastrategian valmistelua ja tilojen omistuskysymyksen selvitystä varten työryhmän.

 • Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo/ Metropolia Ammattikorkeakoulu (pj.)
 • Klusterin johtaja Elina Eriksson, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Klusterin johtaja Johanna Holvikivi, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Klusterin johtaja Jukka Nivala, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Klusterin johtaja Sinimaaria Ranki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Klusterin johtaja Tuire Ranta-Meyer, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Klusterin johtaja Seija Ristimäki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Klusterin johtaja Risto Salminen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Budjettipäällikkö Tuula Saxholm, Helsingin kaupunki
 • Rahoitusjohtaja Reijo Tuori, Espoon kaupunki
 • Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, Vantaan kaupunki
 • Henkilöstöjohtaja Pekka Laaksonen,
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu (sihteeri)
 • Kiinteistöpäällikkö Maija Lehtinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu (sihteeri)

Tilatyöryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Tilatyöryhmän tulee jättää väliraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle 17.10.2008 mennessä ja lopullinen raportti 31.12.2008 mennessä.

Yhtiökokous 26.5.2008

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokoonpano on 26.5.2008 alkaen:

 • Hallituksen puheenjohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriön entinen ylijohtaja
 • Varapuheenjohtaja Yrjö Neuvo, professori
 • Varapuheenjohtaja Aulis Pitkälä, Espoon sivistystoimenjohtaja
 • Tuula Haatainen, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
 • Martti Lipponen, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja
 • Markku Multanen, rehtori, Kirkkonummi
 • Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, Helsinki
 • Elina Lehto-Häggroth, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja (1.9.2008 alkaen)

Hallituksen kokous 26.5.2008

Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 18.6.2008 klo 12.00 yhtiön osakepääoman korottamiseksi.

Hallituksen kokous 8.4.2008

Hallitus nimitti Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtoriksi MuT Lea Ryynänen-Karjalaisen.

Hallitus päätti julistaa uudelleen haettavaksi talous- ja hallintojohtajan tehtävän.

Hallitus päätti kutsua koolle Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.5.2008 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Hallitus hyväksyi määräaikaisten tilannetta koskevan selvityksen.

Hallitus päätti, että Metropolia Oy ilmoittaa halukkuutensa merkitä EnYmOy:n (Energia- ja ympäristöalan SHOK) osakkeita.

Hallituksen kokous 26.3.2008

Hallitus päätti merkitä FIMECC Oy:n osakkeita. FIMECC Oy on perustettu metallituotteet ja koneenrakennus SHOKin toimintaa varten.

Hallituksen kokous 10.3.2008

Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2007.

Hallituksen kokous 25.2.2008

Hallitus nimitti Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtoriksi ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajaksi kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Konkolan 1.3.2008 alkaen.

Hallituksen kokous 30.1.2008

Hallitus hyväksyi esityksen Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitesopimuksen lisäpöytäkirjaksi vuodelle 2009.