Opintojen aloitus

Opinnot alkavat 24 -25.8.2020 klo 9.00 - 16.00 aikaisemmasta tiedosta poiketen etäopetusjaksolla. Poikkeusjärjestelyyn on päädytty, koska ei ole tarkkaa tietoa Covid19-epidemian tilanteesta elokuussa 2020. Opintojen aloitus ja ainakin elo-syyskuun opetus toteutetaan etäopiskeluna jo valintakokeesta tutun Zoom-videoneuvotteluyhteyden kautta.  Saat Zoom-linkin sähköpostiisi ennen ensimmäistä tapaamista viikolla 34. Syksyllä palataan siihen, miten opetus jatkuu loka-joulukuussa 2020.

Ennen opintojen alkua, toivon sinun tekevän seuraavat asiat:

 • Vanhustyö YAMK tutkinnon ohjeista (ks.alla) löytyy tietoa syksyn opetuksesta, opintojaksoista ja lähipäivistä.  Perehdy etukäteen Vanhustyön ylemmän opetussuunnitelmaan.
 • Ohjeista löytyy myös tietoa opinnäytetyön tekemisestä ja ennakkotehtävä/kesätehtävä, joka sinun tulee tehdä ennen opintojen alkamista. Tehtävä joka liittyy opinnäytetyösi ideointiin ja suunnitteluun.
 • Tutkinnon ohjeissa on myös tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta
 • Aktivoi elokuussa ennen opintojen alkua Metropolian käyttäjätunnukset, joilla pääset Metropolian sisäiseen verkkoon, sähköpostiin ja opiskelijan Oma-intranet-sivuille. Ohjeet käyttäjätunnusten aktivointiin.
 • Sinun kannattaa myös ladata älypuhelimeesi Tuudo-mobiilisovellus, jonka kautta voit kätevästi käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista. Ohjeet lataamiseen löytyy Opintojen aloitus -sivulta.

Tutkinnon ”kotipesä” on Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Toivon mukaan pystymme tapaamaan toisemme myös siellä loppu syksystä 2020

Hyvää kesäaikaa ja innoittavaa opiskelun alkua.

Terveisin tutoropettaja
Tuula

Tuula Mikkola
Yliopettaja, VTT,
Vanhustyö ylempi AMK, tutkintovastaava

Kesätehtävä

Yleistä tietoa opinnäytetyöstä tehtävän taustaksi

Vanhustyön YAMK opintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 op. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan heti opintojen alkaessa. Työskentely jakaantuu tiivistettynä kolmeen osaan ja opintojaksoon:

 1. Tutkimuksellisen kehittämistyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5 op (1. lukukausi)
 2. Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus 10 op (2.lukukausi)
 3. Tutkimuksellisen kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 15 op (3. lukukausi)

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on tutkimuksellisen kehittämistyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista ja kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja. Tavoitteena on kehittää yhdessä työelämään uusia innovatiivisia käytäntöjä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa laajemminkin alan ja alueen kehitykseen.

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä joko yksin tai parityönä. Parityö saattaa olla hedelmällinen vaihtoehto, jos opinnäytetyö liittyy samaan kehittämiskohteeseen.

Opinnäytetyön toteuttaminen työelämäyhteistyössä

Opinnäytetyön voi toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa, esim. Metropolian hanketoiminnassa, innovaatiokeskittymässä tai omassa työyhteisössäsi toteutuvalla kehittämistyönä.

Metropolian hanketoiminnassa opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa, esimerkiksi seuraavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa:

 • Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta rakentamalla työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Kehittäjäkumppanuus tukee opiskelijoiden moniammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämäverkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään.

Opinnäytetyön toteuttaminen yhteistyössä Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelujen -innovaatiokeskittymän, ja siellä Seniorikylän kanssa, mahdollistaa myös tutkinnon opintojen integroimisen projektimaiseen kehittämiseen ja opiskeluun Seniorikylässä.

 • Esimerkiksi kehittämisyhteistyössä Helsingin kaupungin omaishoidon toimintakeskuksen toiminnan ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä. Yhteistyö tarkoittaa pitkäkestoista, koko opintojen kestävää sitoutumista kehittämisprojektimaiseen toimintaan omaishoidon toimintakeskusten kehittämisessä. Kehittämistyöhön sitoutuvalle opiskelijalle/opiskelijatiimille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa opintojen (opinnäytetyö, opintojaksojen oppimistehtävät) integroidaan toimintakeskusten kehittämisprojektiin yhdessä opiskelija/opiskelijatiimin, työelämäkumppanin ja Seniorikylän kanssa.

Jos olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Metropolian hankkeissa ja työelämäyhteistyössä ja haluat asiasta lisätietoja, voit olla yhteydessä Tuula Mikkolaan (tuula.mikkola [at] metropolia.fi) 10.8.2020 jälkeen tai voimme keskustella yhteystyöstä myös opintojen alkaessa.

Opinnäytetyön toteuttaminen omassa työyhteisössä

Jos haluat tehdä opinnäytetyön omassa työyhteisössäsi, sinun kannattaa keskustella opinnäytetyöstä omassa työyhteisössäsi ja esimiestesi kanssa.

Opinnäytetyön toteuttaminen GeroMetrossa

Lisäksi Vanhustyön YAMK tutkinnolla on opinnäytetyöyhteistyötä Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi) yhteinen vanhustyön kehittämisrakenteen GeroMetron kanssa. Voit liittyä tähän yhteistyöhön joko omassa työyhteisössäsi toteutuvan opinnäytetyön tai oman itsenäisen opinnäytetyön kautta.  GeroMetron kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä, vaikka et työskentelisi pääkaupunkiseudun kuntien palveluksessa.

GeroMetro on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi) yhteinen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusverkosto. GeroMetro pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia pääkaupunkiseudulla palveluja kehittämällä. Tätä tavoitellaan koordinoidulla yhteiskehittämisellä. GeroMetrossa kehittäminen on pysyvää ja kehittämisteemat vaihtuvat kaksivuotiskausittain. Vuosien 2016-2018 kehittämisteema on kuntoutus kotona, ja seuraavalla kaudella 2018-2020 jatketaan mm. kotona kuntoutumisen mallin juurruttamista. Kuntien kehittämisfokukset tarkentuvat syksyllä 2018.

GeroMetro tarjoaa alustan, johon voi kiinnittyä hyvin monenlaisia hankkeita ja kokonaisuuksia. Opinnäytetöitä on mahdollista kiinnittää GeroMetron kauden teemaan, jolloin työ ei jää kirjastoon pölyttymään, vaan sen on mahdollista todella hyödyttää käytännön tekemistä ja ikäihmisten palvelujen kehittämistä. Opiskelijan on myös mahdollista saada näkyvyyttä työlleen verkoston kautta.

Tällä hetkellä GeroMetrossa viimeistellään kotona kuntoutumisen mallia ja pääkaupunkiseudun kehittämistyön tulokset tulevat Terveyskylän kuntoutumistaloon valtakunnalliseen käyttöön. Opinnäytetyöt voivat liittyä mm. tähän teemaan. Kesällä alkavan kolmannen kauden teemoina ovat myös päivystyksellisten tilanteiden kehittäminen sekä turvattomuuden ja yksinäisyyden kysymykset siihen liittyen että laajemmin.

Opinnäytetöillä on mahdollista tulla mukaan verkostoon edistämään yhteistä kehittämistä ikäihmisen hyväksi!

Lisätietoja GeroMetrosta ja opinnäytetyömahdollisuuksista:
erikoissuunnittelija Tiina Autio, puh. 040 334 7287, email. tiina.autio [at] hus.fi
vs kehittämissuunnittelija Tiina Soukiala pu. 050 462 0761, email. tiina.soukiala [at] hus.fi

www.socca.fi/gerometro
www.facebook.fi/gerometro

Kesätehtävän ohjeistus

Tehtävän tavoitteena on perehtyä tutkimuksellisen kehittämistyön tekemiseen ja kehittämistutkimukseen tutkimusstrategiana sekä kartoittaa mahdollisia kehittämistarpeita että ideoida oman opinnäytetyön aihetta.

 1. Perehdy kehittämistutkimukseen lukemalla Jorma Kanasen teoksia:
  • Kananen, Jorma 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja/tai
  • Kananen, Jorma 2017. Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona: opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 2. Pohdi lukemasi perusteella kehittämistutkimuksen lähtökohtia tutkimusstrategiana ja sitä, mikä tekee kehittämistyöstä tutkimuksellista kehittämistutkimusta? Mitkä ovat kehittämistutkimuksen edellytykset ja miten se eroaa ns. normaalista työn kehittämisestä?
 3. Kartoita ja pohdi vanhustyön kehittämistarpeita (mm. edellä mainittujen Metropolian omien hankkeiden tai oman työyhteisösi näkökulmasta) ja minkälaisia tutkimuksellisen kehittämistyön eli opinnäytetyön aiheita niistä voisi syntyä. Kuvaa ja perustelu lyhyesti ideoitasi ja niiden merkitystä vanhustyön tulevien kehittämisen tarpeiden ja haasteiden näkökulmasta.
 4. Arvioi ja kuvaa, miten em. ideoista ja aiheista syntyy tutkimuksellinen kehittämistyö ja miten sen voisi toteuttaa kehittämistutkimuksen strategian pohjalta.

Kirjoita tehtävästä essee, jonka pituus max 6 xA4. Voit käyttää apunasi kuvioita sekä erilaista kirjallisuutta.

Palauta tehtävät ensimmäisen opetusjakson yhteydessä 24-25.8.2020 sähköisenä Moodleen. Saat ensimmäisen lähijakson aikana myös tiedon, miten tehtävä palautetaan Moodleen.

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan opinto-opas-palvelussa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijana voit hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) eli virallista hyväksyntää osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli sinulla on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista ennen opintoja. Olet voinut hankkia osaamisen korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista haetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Opiskelija tutustuu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöihin sekä osaamistavoitteisiin
 • Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja opintojaksojen sisältöihin
 • Mikäli opiskelijalla on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, opiskelija voi halutessaan hakea osaamisen tunnustamista osaksi opintojaan
 • Osaamisen tunnustamista haetaan sähköisellä AHOT-lomakkeella

Tarkemmat tiedot hakemisesta käydään läpi opintojen alkaessa.

Syyslukukauden 2020 opintojaksot sekä lähijaksot ja -päivät

 • Opetuspaikka on Myllypurontie 1. 00920 Helsinki
 •  HUOM. opetus aloitetaan lukukauden alussa etäopetuksena Zoomin kautta. Etäopetus kattaa ainakin Gerontologinen osaaminen vanhustyön kehittämisessä 5 op opintojakson ja jatkuu ainakin kaksi ensimmäistä lähijaksoa elo-syyskuussa 2020.  Jatkosta sovitaan myöhemmin.
 • Lähipäiviä on 2-5 pv/kk, joulukuussa opetus toteutuu verkossa webinaareina
 • Opetus toteutuu klo 8.45 -16.00, tarkemmat luokkatiedot löytyvät lukujärjestyksestä
 • Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, mutta vastaa siitä huolimatta kuormitukseltaan käytännössä koko päivä opiskelua. Lähipäivien opetuksen lisäksi etäjakson oppimistehtävät ja opinnäytetyön vaativat paljon itsenäistä työtä ja ajankäyttöä. Opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Lähipäivät syksyllä 2020:

(13 + 1 pv verkkoseminaari = 14 pv + 4 webinaaria)

 • elokuu: lähipäivät 24-25.8 (2 pv)
 • syyskuu: webinaari 2.9 klo 15-16, lähipäivät 10-11.9, 30.9 (3 pv + 1 webinaari)
 • lokakuu: lähipäivät 1-2.10, 6.10 (verkko-seminaari) (3 pv)
 • marraskuu: lähipäivät 2-3.11, .11-12.11, 30.11 (5 pv)
 • joulukuu: lähipäivä 1.12 (1 pv) + 15.12. klo 9.00 -10.30 ja 11.12 klo 13-16 ja 17.12 klo 14-16 (1 lähipäivä +3 webinaaria)

Syksyn 2020 opintojaksot:

1. Gerontologinen osaaminen vanhustyön kehittämisessä 5 op

Lähipäivät: 24-25.8.2010, 10-11.9.2020, 30.9.2020. Lähipäivien välillä on itsenäistä verkko-opiskelua. Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka integroidaan työelämään.

2. Ikääntymisen toimintaympäristöt ja palvelujen kehittäminen 5 op

Lähipäivät: 30.9.2020, 6.10.2020 (verkko-seminaari), 2-3.11.2020 ja12.11.2020. Lähipäivien välillä on itsenäistä verkko-opiskelua ja oppimistehtävän tekemistä.

3. Vanhustyön tuloksellisuus ja palvelujen kehittäminen 5 op

Lähipäivät: 3.11.2020, 11-12.11.2020 ja 1.12.2020 Lähipäivien välillä on itsenäistä verkko-opiskelua ja oppimistehtävän tekemistä.

4. Vanhustyön asiantuntijuus ja eettinen toiminta 5 op

Lähipäivä 1.12.2020, jonka jälkeen opetus jatkuu verkko-opiskeluna, joka sisältää webinaarit: 11.12.2020 klo 13.00 - 16.00 ja 15.12.2020 klo 9.00 -10.30. Opintojaksoon liittyy verkko-opintoja ja  oppimistehtävä. Opintojakson tehtävän purku toteutuu verkkoseminaarina 14.1.2021.

5. Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op

Verkkototeutus, joka toteutuu syyskuu 2020 - alkuvuosi 2021.

 • 2.9.2020 klo 15.00 - 16.00 webinaari verkko-opintojen aloitus ja orientaatio
 • 1-2.10.2020 syksyn verkko-opiskelua tukevia työpajoja lähiopetuksena (tiedonhaun opetus, tieteellinen kirjoittaminen, tutkimusongelma ja -kysymykset).

6. Tutkimuksellisen kehittämistyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5 op (opinnäytetyö)

     Itsenäistä työskentelyä. Ohjaus tapahtuu pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena.

 • Opetus ja ohjaus syksyllä 2020: Opinnäytetyön info 25.8.2020
 • Työelämäseminaari ja ideapaperi 1.10.2020
 • Opinnäytetyö pienryhmäohjaus (opinnäytetyön suunnitelma 1. vaihe) 30.11.2020

Yhteystiedot

Tutoropettaja Tuula Mikkola, Yliopettaja, VTT,
Vanhustyö ylempi AMK, tutkintovastaava
tuula.mikkola [at] metropolia.fi 
puh. 0400 578279 

Hyvää kesäaikaa ja innoittavaa opiskelun alkua.